Pravidla ochrany osobních údajů v rámci náboru zaměstnanců

umístěná na webových stránkách společnosti YOUNG & RUBICAM Praha s.r.o., IČO: 26133113, se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73088 (dále jen „YOUNG & RUBICAM Praha“), v části týkající se pracovních nabídek a náboru zaměstnanců.

Společnost YOUNG & RUBICAM Praha jakožto správce Vašich osobních údajů zajišťuje, aby Vaše osobní údaje, které od Vás získáme byly chráněny a nebyly nikdy zneužity.

Tato pravidla ochrany osobních údajů v rámci náboru zaměstnanců společnosti YOUNG & RUBICAM Praha s.r.o. (dále jen „Pravidla“) vysvětlují, jaké osobní údaje shromažďujeme, z jakého důvodu je shromažďujeme, jakým způsobem Vaše osobních údaje využíváme, jakou máte možnost kontroly nad svými osobními údaji a jaké postupy máme zavedeny k tomu, abychom Vaše osobní údaje a soukromí chránili. Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek, části týkající se pracovních nabídek a náboru zaměstnanců a jakýchkoli souvisejících žádostí o zaměstnání, které pocházejí z našich webových stránek, části týkající se pracovních nabídek a náboru zaměstnanců.

Neseme odpovědnost za osobní údaje, které o Vás shromažďujeme; a naším cílem je být transparentní v tom, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme, a dát Vám nad nimi kontrolu.

Kdykoli v těchto Pravidlech užíváme výraz „YOUNG & RUBICAM Praha“, „WPP“, „my“, „nás“ nebo „náš“, máme tím na mysli také společnost nebo společnosti skupiny WPP, které pro nás provozují webové stránky týkající se pracovních nabídek ve společnosti YOUNG & RUBICAM Praha. V těchto pravidlech ochrany osobních údajů označujeme všechny společnosti skupiny WPP výrazem „Skupina WPP“.

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo obavy ohledně jakéhokoli aspektu těchto Pravidel nebo způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji, prosím kdykoliv se ptejte prostřednictvím Vašeho e-mailu našemu týmu pro ochranu osobních údajů na adresu hrprague@yr.cz.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Účely shromažďování Vašich osobních údajů je poskytovat Vám informace nebo služby, které jste si vyžádal/a, včetně podpory vašich žádostí adresovaných naší společnosti, či kterékoliv společnosti ze Skupiny WPP, a poskytovat a zlepšovat služby, produkty a zkušenosti, které od nás očekáváte Vy a další uživatelé našich webových stránek, části týkající se pracovních nabídek a náboru zaměstnanců, uchazeči a zaměstnanci.

Osobní údaje od vás získáváme několika různými způsoby, a to: můžete své osobní údaje s námi sdílet, nebo je získáme jinými prostředky. V této části vysvětlujeme různé způsoby, jimiž osobní údaje od Vás získáváme, a některé způsoby, jakými je využijeme. Podrobnější informace o tom, jak vaše osobní údaje využíváme, najdete v části Pravidel nazvané „Jak vaše osobní údaje využíváme?“.

Osobní údaje, které s námi sdílíte

Osobní údaje, které s námi sdílíte, shromažďujeme skrze Vaši registraci, když nás kontaktujete nebo když s námi komunikujete prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem, telefonicky nebo jinak. Můžete se rozhodnout, že některé informace neposkytnete, nebo kdykoliv požádat o vymazání jakýchkoli informací, které jste již poskytl/a. Pokud tak však učiníte, může se stát, že již nebudete mít plný přístup k možnosti využití pracovní příležitosti u WPP a k postoupení žádosti o zaměstnání.

Poskytnutí veškerých osobních údajů, které nám poskytnete, je dobrovolné.

Informace nám poskytujete například v okamžiku, kdy nás zkontaktujete kvůli nabídce práce u Skupiny WPP, nahrajete Váš životopis nebo nám předáte jiné informace související s pracovní nabídkou.

Aby bylo možné ucházet se o nabídku uvedenou na našich webových stránkách, požadujeme po zájemcích, aby se za tímto účelem se zaregistrovali a poskytli nám základní kontaktní informace. V rámci této komunikace s námi můžete sdílet: své jméno, adresu, e-mailovou adresu, doručovací adresu, kontaktní telefonní číslo, informace o svých pracovních zkušenostech (obvykle ve formě CV) a další osobně identifikovatelné informace, které uvedete ve své komunikaci s námi. Můžeme si vyžádat také další informace, které nám pomohou v našem náborovém procesu a v případě, že Vám bude nabídnuto zaměstnání.

Právním základem zpracování osobních údajů, které nám v souladu s těmito Pravidly poskytnete je oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1., písm. f). Oprávněným zájmem je zájem správce na poskytování služeb a informací, které jste se vyžádal/a a vyhovění Vašim žádostem vůči Skupině WPP.

Máte právo požadovat od nás přístup kVašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

V souladu s ust. čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás týkají.

Soubory cookies

Můžeme využívat soubory cookies a podobné technologie, jež od vás získávají informace, které nejsou osobně identifikovatelné a které upravují vaše užívání webových stránek s nabídkami práce. Soubor cookie je malý datový soubor, který určité webové stránky vepíší na váš pevný disk ve chvíli, kdy je navštívíte. Můžeme využívat také webové bugy, funkce clear gifs a podobné technologie, které shromažďují data podobná těm, jež shromažďuje soubor cookie. Soubor cookie může obsahovat různé typy informací, včetně uživatelského ID, které webová stránka využívá ke sledování stránek, jež jste navštívil/a.

Většina prohlížečů má výchozí nastavení tak, aby prohlížeč soubory cookies přijímal. Můžete si však prohlížeč přenastavit tak, aby všechny soubory cookies odmítal nebo aby vás upozornil, kdy se soubor cookies odesílá, případně si můžete prohlížeč průběžně od souborů cookies vyčistit. (Upozorňujeme, že konkrétní pokyny pro tyto postupy můžete najít v nápovědě ve svém prohlížeči.) Pokud se rozhodnete soubory cookies zakázat nebo odmítnete soubor cookies přijmout, můžete tím přijít o možnost využití všech funkcí webových stránek s pracovními nabídkami.

Pokud navštívíte webové stránky jakékoli ze společností Skupiny WPP, mohou na nich být využity soubory cookies tak, jak je popsáno v příslušných pravidlech ochrany osobních údajů daných stránek. Doporučujeme proto, abyste si prostudoval/a pravidla ochrany osobních údajů, která se vztahují na dané webové stránky.

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Naše hlavní důvody k využívání Vašich osobních údajů jsou poskytovat Vám informace nebo služby, které jste si vyžádal/a, včetně podpory Vašich žádostí vůči Skupině WPP, a poskytovat a zlepšovat služby, produkty a zkušenosti, které od nás očekáváte Vy, další uživatelé, uchazeči o zaměstnání a zaměstnanci.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi v rámci Skupiny WPP, a s ohledem na globální charakter naší společnosti můžeme Vaše osobní údaje přenést z jedné jurisdikce do druhé. Takové přenosy realizujeme vždy vsouladu správními předpisy na ochranu osobních údajů, například s využitím Standardních smluvních ustanovení v případě, že se osobní údaje přenášejí z WPP v Evropském hospodářském prostoru do WPP ve Spojených státech amerických.

Tím, že jste nám poskytnul/a své osobní údaje, jste si vědom/a skutečnosti, že k takovému přenosu a nakládání s Vašimi osobními údaji může dojít.

Vaše osobní údaje sdílíme s určitými třetími osobami, které naším jménem poskytují služby. Takovými osobami mohou být poskytovatelé IT infrastruktury, poskytovatelé softwaru používaného v rámci náboru zaměstnanců, poskytovatelé poštovních a dodavatelských služeb a dodavatelé, kteří nám poskytují služby v souvislosti s náborem zaměstnanců. Mají přístup pouze k osobním údajům, které potřebují k poskytování takových služeb. Tyto třetí osoby jsou povinny uchovávat nakládat s Vašimi osobními údaji pouze v souladu s našimi pokyny, zachovávat o Vašich osobních údajích mlčenlivost a samozřejmě nemohou Vaše osobní údaje využít v rozporu s našimi pokyny a vždy v souladu s těmito Pravidly.

Osobní údaje, které s námi sdílíte

Osobní údaje, které s námi sdílíte, využíváme takto:

  • K zodpovídání Vašich dotazů a vyřizování Vašich požadavků;
  • Ke komunikaci s Vámi;
  • K poskytování aktuálních informací o vaší žádosti vůči WPP;
  • K poskytování služeb a podpory pro jakoukoli žádost, kterou podáte;
  • K podpoře jakékoli žádosti, kterou učiníte směrem k WPP;
  • Abychom Vám poskytovali aktuální informace o jakýchkoli změnách vPravidlech a podmínkách společnosti WPP a o jakýchkoli jiných záležitostech, které Vám potřebujeme sdělit; a
  • Pokud jste nás požádal/a, abychom Vás informovali o dalších pracovních příležitostech v rámci WPP, můžeme Vás pravidelně kontaktovat, abychom vám tyto informace předali, po dobu až 12 měsíců od poskytnutí Vašich osobních údajů.

Jak vás budeme v budoucnu kontaktovat

Pokud jste nás o to požádal/a, budeme vás informovat o dalších pracovních příležitostech v rámci WPP po dobu následujících 12 měsíců. Informovat Vás můžeme různými způsoby, včetně e-mailů, poštovních zásilek, SMS, sociálních sítí a telefonicky, ovšem pouze v případě, že s tím souhlasíte.

Pokud byste se rád/a dozvěděl/a více o tom, jakým způsobem Vaše osobní údaje sdílíme, zašlete prosím e-mail našemu týmu pro ochranu osobních údajů na adresu hrprague@yr.cz.

Odkazy na webové stránky třetích osob

Můžeme poskytovat odkazy na jiné webové stránky, které společnost WPP neprovozuje a nad nimiž nemá kontrolu.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem takových webových stránek a neneseme odpovědnost za jejich obsah ani za to, jak třetí osoby, které za ně odpovídají, shromažďují nebo využívají vaše osobní údaje. Webové stránky třetích osob neschvalujeme ani nečiníme žádná prohlášení o nich.

Webové stránky třetích osob mohou mít svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů, která vysvětlují, jak tyto třetí osoby využívají a sdílejí vaše osobní údaje. Tato pravidla ochrany osobních údajů byste si měl/a pečlivě přečíst před tím, než začnete takové webové stránky využívat, abyste se ujistil/a, že jste v souladu s tím, jak se shromažďují a sdílejí vaše osobní údaje.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nezbytné, abychom byli schopni je využívat z důvodů uvedených v těchto Pravidlech, a tak dlouho, jak po nás požadují příslušné právní předpisy. Po podání žádosti o pracovní nabídku uchováváme Vaše osobní údaje pro případ, že by se vyskytly jakékoli další příležitosti k jejich využití; Vaše osobní údaje však uchováváme pouze po omezenou dobu s tím, že po dvanácti měsících nečinnosti na Vašem účtu budou vymazány.

Informujte nás o změnách

Pokud dojde k jakékoli změně ve Vašich údajích, které jste nám poskytl/a, například pokud se změní Vaše e-mailová adresa, jméno nebo doručovací adresa, můžete své údaje aktualizovat, změnit nebo vymazat přihlášením se ke svému účtu nebo zasláním žádosti o takovou změnu na e-mailovou adresu v hrprague@yr.cz.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, které máme k dispozici, a tyto své osobní údaje můžete kdykoliv aktualizovat a měnit. Můžete nás také požádat o vymazání svých osobních údajů nebo o omezení jejich využití.

Pokud nám příslušné právní předpisy umožňují zpoplatnit přístup k osobním údajům, sdělíme vám tuto skutečnost v odpovědi na vaši žádost.

Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům, aktualizovat je nebo je upravit, případně pokud si přejete, abychom vymazali Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, či abychom omezili jejich využití, zašlete prosím e-mail na adresu hrprague@yr.cz.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

K ochraně Vašich osobních údajů a soukromí využíváme odpovídající technická a organizační opatření, včetně šifrování, a tato opatření také pravidelně revidujeme. Vaše osobní údaje chráníme za pomoci kombinace fyzických bezpečnostních opatření a bezpečnostních opatření voblasti informačních technologií, včetně kontroly přístupu, jež omezuje a řídí způsob, kterým se Vaše osobní údaje a data zpracovávají a spravují a jak se s nimi nakládá.

Změny v těchto pravidlech ochrany osobních údajů

Tato Pravidla budeme průběžně revidovat a aktualizovat a dole pod nimi vždy uvedeme datum poslední aktualizace.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky, požadavky nebo obavy, případně pokud si přejete stížnost na to, jakým způsobem využíváme Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, obraťte se prosím e-mailem na náš tým pro ochranu osobních údajů.

Náš tým pro ochranu osobních údajů můžete kdykoli kontaktovat e-mailem na adrese hrprague@yr.cz. Odpovíme vám co nejdříve.

Máte právo kdykoliv podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Zpět nahoru